Een identiteitsdocument is een erg belangrijk document voor een ieder. Dit document geeft naast  de biografische gegevens (zoals voor- en achternaam (of -namen), geboortedatum en geboorteplaats)  (validatie) van de persoon ook de biometrische gegevens (zoals de pasfoto en een vingerafdruk) (verificatie) weer.

Met een identiteitsdocument, en de gegevens die hierin staan opgenomen, krijgen personen toegang tot producten, diensten en soms ook rechten die alleen worden toegekend wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. (Dit wordt ook wel autorisatie genoemd)

Deze ‘toegangverlening’ is heel breed. Van toegang tot het aankopen van alcoholische dranken tot toegang tot het afsluiten van een verzekering of het openen van een bankrekening.

Bescherming

Aan de andere kant helpt het identiteitsdocument de instantie of persoon die de toegang tot producten, diensten en/of rechten verleend. Aan de hand van de gegevens op het identiteitsdocument controleert deze persoon of instantie immers of aan de voorwaarden is voldaan. Of dat het bedrijf met de juiste persoon te maken heeft, zoals bij het afsluiten van een verzekering.

Voor deze ‘bescherming’ is het dus van groot belang dat het identiteitsdocument goed gecontroleerd wordt; (ofwel authenticatie,) en het document behoort tot de persoon die het identiteitsdocument aanbiedt (ofwel verificatie).

Veel instanties vragen dan ook om een identiteitsdocument alvorens je de ‘toegang’ wordt verleend tot het product of de dienst waar je om vraagt. In de praktijk wordt echter vaak alleen gekeken naar de geboortedatum of naar de foto. Maar een daadwerkelijk controleproces vindt niet plaats.

Het is niet toegestaan voor de meeste bedrijven om een kopie van het identiteitsdocument te maken. Bovendien gaan bij een kopie vele kenmerken verloren waardoor de authenticiteits-toets op een kopie niet gedegen plaats kan vinden. Van de controleur wordt dus verwacht dat hij (meestal in korte tijd) controleert of het identiteitsbewijs volledig authentiek is.

Met een drie-staps-controleproces kan een identiteitsdocument volledig worden gecontroleerd.

Controleproces identificatie

Om de identiteit (en/of andere gegevens) daadwerkelijk te controleren aan de hand van een overlegd identiteitsbewijs moeten drie factoren worden gecontroleerd.

  1. Authenticatie

Het vaststellen van de ‘echtheid’ van het aangeboden document. Is het document een origineel, authentiek document? Zijn de verschillende echtheidskenmerken aanwezig? Zijn er geen wijzigingen aangebracht?

Het controleren van de authenticiteit van het aangeboden document is de eerste stap. Als dit document niet authentiek blijkt te zijn, stopt het gehele identificatieproces. De informatie op het (authentieke) document is immers de informatie die je gebruikt voor het doel waarvoor je het identificatieproces doorloopt. Overtuig jezelf dus eerst van de authenticiteit van het aangeboden document.

  1. Verificatie

De tweede stap betreft verificatie. Betreft het aangeboden document een document dat aan de aanbieder toebehoort? Ofwel: is het document daadwerkelijk van de persoon die het heeft aangeboden? Dit controleer je door de pasfoto in het identiteitsdocument te vergelijken met het gelaat van de aanbieder van het identiteitsdocument.

Soms wordt er een extra controlevraag gesteld, bijvoorbeeld door de aanbieder te vragen naar zijn of haar geboortedatum.

Omdat de pasfoto-controle en de geboortedatum-vraag veelvuldig gebruikt wordt, kan het lonen om een onverwachte vraag te stellen. Fraudeurs zullen de overige gegevens minder snel paraat hebben en zichzelf wellicht verraden bij het niet kunnen beantwoorden van een vraag.

  1. Identificatie

In deze derde stap vindt de identificatie plaats. Om deze gegevens te controleren zal vaak gebruik gemaakt moeten worden van andere bronnen (databases met biografische persoonsgegevens) dan alleen het document zelf. In een ideale wereld zou de afgifte van het document worden gecontroleerd aan de hand van de brongegevens, ofwel de gegevens bekend bij de gemeenten. Ook andere bronnen waaruit de correctheid van de combinatie persoon/document blijkt kunnen vaak uitkomst bieden (zoals politiesystemen).  Identificatie is een 1-op-meer zoektocht door eerder geregistreerde gegevens.

Volledig controleproces voor zekerheid

Met de drie stappen uit het controleproces vindt een daadwerkelijke identificatie plaats. De derde stap in het proces is voor veel instanties lastig, omdat de benodigde bronnen meestal niet voorhanden of toegankelijk zijn.

Een verzekeraar zal meestal niet in de gelegenheid zijn om gegevens van een aanbieder of identiteitsdocument te toetsen in administraties van gemeenten of politie. Bij twijfel is het echter raadzaam om verder te zoeken naar andere bestanden waaruit de identiteit van de aanbieder en de authenticiteit van het document blijkt.

Voor een gedegen identificatie en het voorkomen van fraude is het essentieel dat het controleproces naar behoren wordt uitgevoerd.

 

Volg de stappen en laat je niet misleiden door fraudeurs en oplichters met valse, vervalste documenten of valselijk opgemaakte documenten.

Samen naar de waarheid!
Cynthia

[note note_color=”#cff0c4″]Authenticiteit (identiteits)documenten

Als forensisch instituut krijgen we regelmatig inhoudelijke vragen over de authenticiteit van identiteitsdocumenten. Vervalsers slagen er steeds vaker in om documenten zeer echt te laten lijken. En de grote variatie aan documenten in binnen- en buitenland maakt het voor controleurs niet gemakkelijker om ieder document op authenticiteit te controleren.

De documentdeskundige van Forensicon heeft jarenlange ervaring in het onderzoeken van de authenticiteit van allerlei verschillende documenten. Hierdoor kent hij de ins en outs van zowel authentieke documenten als van valse en vervalste documenten. Als adviseur op het gebied van de ontwikkeling van authenticiteitskenmerken is hij zeer goed op de hoogte van de bestaande authenticiteitskenmerken en de wijze waarop deze kenmerken worden nagemaakt door fraudeurs.

Hulp nodig of zelf leren controleren?

Heeft u hulp nodig bij het vaststellen van de authenticiteit van een document? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs en de documentdeskundige(n) helpen u graag verder.

Met een verdiepingscursus kunt u ook zelf leren op welke wijze u documenten kunt controleren op authenticiteit én hoe u de andere twee stappen uit het controleproces zo goed mogelijk kunt vormgeven. Volg onze cursus ‘Signaleren van Fraude’ of neem contact met ons op.[/note]