Als je een onderzoek wil laten uitvoeren, wil je er natuurlijk zeker van zijn dat het onderzoek op een juiste manier wordt uitgevoerd en dat de onderzoeksresultaten later bruikbaar zijn in een eventueel juridisch traject.

De onderzoeker die het onderzoek uitvoert is hierbij een belangrijke factor. In Nederland bestaan er enkele deskundigenregisters waarin forensisch experts zijn opgenomen. In dit artikel een kort overzicht:

NRGD

In Nederland bestaat een register waarin deskundigen zijn opgenomen die zijn erkend als forensisch deskundige. Dit register betreft het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD). https://www.nrgd.nl/

Het NRGD is opgericht in navolging van de Wet Deskundigen in Strafzaken, waarin werd benoemd dat er een nationaal register diende te komen waarin deskundigen staan opgenomen die zijn erkend in hun kwaliteit om onderzoek uit te voeren ten behoeve van een strafrechtelijk traject.

De deskundigen die in het NRGD staan opgenomen, zijn zorgvuldig getoetst door een onafhankelijke commissie. Bij deze toetsing is onder andere vastgesteld dat de deskundige over voldoende kennis en ervaring op het betreffende deskundigheidsgebied beschikt, een gedegen onderzoek kan uitvoeren en dat de deskundige de onderzoeksmethode(n) in een forensische context kan toepassen.

De kwaliteitsborging die het NRGD geeft aan de geregistreerde deskundigen, maakt dat er weinig tot geen vraagtekens meer gezet worden over de deskundigheid van de onderzoeker, mits de deskundige zijn onderzoek uitvoert op het gebied waarvoor hij geregistreerd is.

LRGD

Naast het NRGD bestaat ook het LRGD (Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen; https://www.lrgd.nl/).

Het LRGD is opgericht in 2007 als particulier initiatief. Het LRGD heeft voornamelijk deskundigen geregistreerd die een rol (kunnen) spelen als deskundige in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke kwesties. In het LRGD staan veel meer verschillende deskundigheidsgebieden geregistreerd. De deskundigen die zijn geregistreerd in het LRGD zijn inhoudelijk deskundig en hebben een extra opleiding op het gebied van het toepassen van hun deskundigheid in een juridisch kader gevolgd.

LDM en DIX

Naast de eerder genoemde NRGD en LRGD bestaan er nog twee registers in Nederland. De Landelijke DeskundigheidsMakelaar (LDM) is een register van deskundigen die een rol kunnen spelen in de opsporingsfase van een onderzoek. De LDM wordt beheerd door de politieacademie.

Een laatste register dat nog benoemd kan worden is de Landelijke Deskundigenindex (DIX). De DIX wordt beheerd door de rechtspraak en bevat namen en contactgegevens van verschillende deskundigen die op enig moment ten behoeve van civiel- of bestuursrechtzaken een deskundigenverslag of –verklaring hebben afgelegd.

Overige deskundigen

Naast de geregistreerde onderzoekers in de registers, zijn er nog vele andere deskundigen in Nederland die een onderzoek kunnen uitvoeren. Deze mensen zijn zeker niet minder deskundig dan de onderzoekers die zich wel hebben geregistreerd.

Soms zijn mensen niet geregistreerd omdat hun onderzoeksgebied (nog) niet is opgenomen in de registers, of omdat ze niet vaak werkzaamheden uitvoeren voor gebruik in een gerechtelijke procedure.

En soms is in een zaak deskundigheid nodig op een gebied, waarvan men niet vooraf verwacht dat die deskundigheid nodig is. Wanneer een zaak handelt over de kwaliteit van een aangelegde siertuin, zal een deskundige omtrent dit onderwerp moeten worden bevraagd. Deze deskundige zal niet te vinden zijn tussen de DNA-deskundigen en forensisch toxicologen in de bovengenoemde registers.

Sommige deskundigen willen ook – om persoonlijke redenen – niet opgenomen worden in een register.

Dat wil niet zeggen dat deze deskundigen ook niet kwalitatief gedegen werkzaamheden kunnen uitvoeren. Het betekent wel dat er extra vraagtekens gezet kunnen worden bij de achtergrond en kwaliteit van deze deskundige.

Dan is het dus zaak om voorafgaand aan het onderzoek vast te leggen op welke manier de deskundigheid van de onderzoeker is geborgd. Zodat u zelf vooraf weet dat u een gedegen onderzoek krijgt, en zodat later – mochten er vragen over worden gesteld – gedegen kan worden aangegeven dat de onderzoeker een echte expert is op het onderzoeksgebied waarbinnen onderzoek is uitgevoerd.

Samen naar de waarheid!
Cynthia