De onderzoeksresultaten van forensisch onderzoek hebben vergaande gevolgen voor vele betrokkenen. Daarom is het van groot belang dat er zorgvuldig met forensisch onderzoek wordt omgegaan en dat iedereen kan vertrouwen op de juistheid van de onderzoeksresultaten.

Hieronder vind je 10 regels die onontbeerlijk zijn voor gedegen forensisch onderzoek.

 

  1. Beschermende kleding dragen

Beschermende kleding beschermt de sporen tegen vervuiling door de onderzoeker en beschermt de onderzoeker tegen invloed van sporenmateriaal. Niet altijd is duidelijk wat een vloeistof of poeder betreft. Om de onderzoeker te beschermen is beschermende kleding net zo belangrijk dan om de sporen te beschermen tegen invloed van de onderzoeker.

 

  1. Alles documenteren

Alles, maar dan ook echt alles, rondom het forensisch onderzoek moet worden gedocumenteerd. Fotografisch, uitleg en gemaakte keuzes moeten worden vastgelegd zodat later kan worden teruggevonden wat er is gebeurd.

 

  1. Gedegen sporen- en referentiemateriaal gebruiken

Forensisch onderzoek is slechts zo goed als het materiaal is dat wordt onderzocht. Als het materiaal van zeer slechte kwaliteit is, zijn de mogelijkheden van forensisch onderzoek beperkt.

 

  1. Gedegen onderzoeksmethoden gebruiken

Bij de uitvoering van forensisch onderzoek worden specifieke methoden gebruikt die zijn gevalideerd en erkend als betrouwbare onderzoeksmethode. Een niet-gevalideerde methode leidt tot een onbetrouwbaar resultaat dat mogelijk geen antwoord geeft op de vooraf gestelde vraag.

 

  1. Chain of custody bijhouden

Om waarde te kunnen hechten aan onderzoeksresultaten moet kunnen worden aangetoond dat het sporenmateriaal dat is onderzocht ook daadwerkelijk het sporenmateriaal is dat gevonden en veiliggesteld is en dat er niets met het materiaal gebeurt is (voor of tijdens het onderzoek) dat de onderzoeksresultaten heeft beïnvloed.

 

  1. Onderbouwen/uitleggen

Wanneer bevindingen worden onderbouwd, kan onafhankelijke controle plaatsvinden op het uitgevoerde onderzoek en de betekenis die aan de onderzoeksresultaten wordt toegekend.

 

  1. Geen conclusies trekken

Forensisch onderzoek leidt tot een onderzoeksresultaat. Niet tot een conclusie over de onderliggende situatie die wordt onderzocht. Een forensisch onderzoek is slechts een onderdeel van een (opsporings)onderzoek naar een onderliggende situatie. Het trekken van een conclusie over deze onderliggende situatie is niet aan de forensisch onderzoeker.

 

  1. Niet teveel (of te weinig) waarde hechten aan forensische sporen en onderzoeksresultaten

Forensisch onderzoek is een belangrijk onderdeel van opsporing, maar niet heilig. Forensische onderzoeksresultaten zeggen slechts iets over een specifiek spoor, niet over de omstandigheden waardoor dat spoor is ontstaan.

 

  1. De beperkingen van de wetenschap respecteren

De wetenschap biedt ons vele mogelijkheden om informatie te onthullen uit sporenmateriaal. Maar de wetenschap ontwikkelt zich ook iedere dag. Er is veel meer dat de wetenschap nog niet kan onthullen dan dat het wel kan openbaren. Deze beperkingen moeten worden erkend en gerespecteerd.

 

  1. Onafhankelijk onderzoek doen

Forensisch onderzoek kan sturend werken. Wanneer bepaalde sporen wel worden onderzocht en andere niet, bepaalde onderzoeksresultaten wel worden gepresenteerd en andere niet, veel waarde wordt toegekend aan bepaalde sporen en onderzoeksresultaten en minder waarde aan andere, kan een vertekend beeld ontstaan. Onderzoek doen zonder belang in het uiteindelijke resultaat, zorgt ervoor dat de waarheid wordt nagestreefd.

Samen naar de waarheid!
Cynthia