ONDERZOEK

Erkende deskundigen

Betrouwbaar onderzoek

Eerlijke prijs

“Eindelijk bewijs voor het ware verhaal”

Als u uw gelijk moet aantonen, kan forensisch onderzoek u helpen. Forensicon biedt u toegang tot deskundigheid op alle verschillende forensisch onderzoekstechnieken. En zorgt voor een juridisch bruikbare vormgeving van het onderzoek en rapportage van de bevindingen.

Stel, u vermoedt dat u onrecht wordt aangedaan…

Of u wordt ergens van beschuldigd…

Of er is onduidelijkheid over een situatie, of vermeende situatie, in uw privéleven…

Dan wilt u bewijs voor de werkelijke situatie.

U wilt zekerheid, of u wilt kunnen aantonen dat een ander u onrecht heeft aangedaan, of juist dat u onschuldig bent.

De moeilijkheid is alleen om de inschatting te maken: wat is wel bruikbaar, en wat heeft geen enkele zin? En wat mag u wel of niet verwachten van de resultaten?

Bewijs kan worden verkregen middels het uitvoeren van onderzoek.

Forensicon werkt met een groot netwerk van gerenommeerde en gecertificeerde (ISO9001 & ISO17025) partnerorganisaties en met erkende deskundigen.

U bespreekt uw zaak met onze forensisch adviseurs en zij verzorgen het gehele traject van aanvraag tot rapportage voor u. Dit zorgt voor een onafhankelijke, contextvrije werkomgeving voor de deskundigen. De deskundigen rapporteren hun bevindingen aan de forensisch adviseur en deze stelt een rapportage op waarin de resultaten in de context van de casus worden geïnterpreteerd.

Wellicht is er reeds onderzoek uitgevoerd en wilt u een contra-onderzoek of een aanvullend onderzoek laten uitvoeren, ook dat kan bij ons.

In onderstaand overzicht krijgt u een idee van wat wij kunnen. Maar in een kort telefonisch gesprek kunnen we echter veel gerichter aangeven wat handig zou zijn in uw situatie.

Wat voor onderzoek kunnen we voor u uitvoeren?

Neem telefonisch of via mail contact met ons op.

Onze forensisch adviseurs geven u kosteloos en vrijblijvend een passend advies in uw situatie.

Is er al onderzoek uitgevoerd?

En bent u op zoek naar een beoordeling van het reeds uitgevoerde onderzoek van van uw gehele dossier?

Kijk dan eens op de paginadossieranalyse

Uw aanspreekpunt voor het meest complete netwerk van ervaren en erkende deskundigen en partnerorganisaties.

Forensisch onderzoek

  • Nooit meer zelf hoeven zoeken naar een erkende deskundige
  • Alleen gekwalificeerde deskundigen
  • Gecertificeerde laboratoria
  • Heldere en begrijpelijke rapportage
  • Hulp en ondersteuning zolang u dat nodig heeft
  • Eerlijke prijs

Wij verzekeren u van een gedegen aanpak van uw onderzoek. Van begin tot eind wordt het onderzoek volgens alle juridische kaders vormgegeven en gerapporteerd. U kunt het onderzoeksrapport direct gebruiken als bewijsmateriaal in een juridisch traject.

Tenslotte moet íedereen gebruik kunnen maken van de forensische wetenschap.

FORENSICON adviseert u altijd vrijblijvend in uw concrete situatie.

 

Werkwijze

Uw situatie wordt bij FORENSICON altijd beoordeeld door een forensisch adviseur die op de hoogte is van alle verschillende onderzoeksmethoden. U krijgt dus direct één aanspreekpunt die al uw vragen kan beantwoorden.

Uw doel is voor ons altijd leidend

In overleg met u stellen we vast wat uw doelstelling en wensen zijn.
Op basis van de situatie en de beschikbare materialen adviseren we u vervolgens over de mogelijkheden waarop uw doel bereikt kan worden.

We leggen ons voorstel altijd vast in een Opdrachtomschrijving & Offerte (O&O). Deze O&O beschrijft precies wat we voor u kunnen doen, welke materialen of informatie hiervoor nodig is. We beschrijven welke resultaten u kunt verwachten van het onderzoek en welke vraagstellingen met het onderzoek niet zullen worden beantwoord.
U weet dus vooraf precies waar u aan toe bent.

In de offerte vindt u een uitgebreide prijsindicatie van het voorgestelde onderzoek.

Pas wanneer u akkoord gaat met de Opdrachtomschrijving & Offerte, starten onze deskundigen met het onderzoek.

Gedurende het onderzoek houden we u op de hoogte van de voortgang zoals vooraf met u is afgesproken.
Indien nodig, overleggen we met u over de te nemen vervolgstappen in het onderzoek.

Aan het eind van het onderzoek ontvangt u van ons een uitgebreide, leesbare rapportage van het gehele onderzoek. De rapportage bevat in heldere taal alle bevindingen en de daaruit volgende conclusies.
U kunt de rapportage direct gebruiken in een juridisch traject.

Authenticiteit kunst

Schilderijen en andere kunstwerken van beroemde kunstenaars zijn veel geld waard… Als ze authentiek zijn.

De creatieve achtergrond en de artistieke vrijheid van de kunstenaar maakt dat ieder kunstwerk uniek is. Tegelijkertijd zorgt deze uniciteit ervoor dat het niet mogelijk is om kunst te controleren op ‘echtheidskenmerken’.

Onderzoek aan schilderijen
Met behulp van verschillende wetenschappelijke onderzoeken aan de verschillende onderdelen van een doek, wordt vastgesteld of het werk van de authentieke schilder afkomstig kán zijn. Onderzoek naar de samenstelling van de verf, de gebruikte lak en/of het gebruikte linnen geeft aanwijzingen over onder andere de tijdsperiode waarin het doek is vervaardigd.

Onderzoek aan andere kunstwerken
Alle kunstwerken bevatten kenmerken die uniek zijn voor de stijl van de kunstenaar en de tijd waarin de kunstenaar zijn werk vervaardigd heeft. Met behulp van verschillende wetenschappelijke technieken kunnen deze kenmerken worden onderzocht en kan een uitspraak worden gedaan over de authenticiteit van het werk.

Aanwezigheid en soorten biologische sporen

Biologische sporen (zoals lichaamsvloeistoffen) kunnen niet altijd als zodanig worden herkend. Soms zijn ze zelfs niet eens zichtbaar. Met behulp van speciale lichtbronnen of chemische technieken kan de aanwezigheid van biologische sporen worden vastgesteld.

Chemische tests tonen tevens aan met wat voor soort (vloei)stof men te maken heeft. Is deze vlek sperma of yoghurt? Is deze vlek bloed of verf?

De identificerende tests kunnen op de vindplaats worden uitgevoerd. Indien verdere analyse aan de geïdentificeerde sporen nodig is, kan Forensicon voor u de sporen veiligstellen.

Onderzoek naar en aan haren

Ieder mens verliest ongeveer 200 haren per dag. Deze haren blijven overal achter en bevatten veel informatie over de donor.
Haren kunnen worden onderzocht op uiterlijke en microscopische kenmerken. Vergelijking op basis van deze kenmerken kan een mogelijke donor in- of uitsluiten.
Wanneer de haar een wortel bevat, kan tevens een DNA-profiel van de donor van het haar worden opgesteld. Is er geen haarwortel aanwezig, dan nog is het in sommige gevallen mogelijk om uit de haarcellen een DNA-profiel van het mitochondriaal DNA op te maken. (Lees ook verder onder DNA-onderzoek).

Op basis van de uiterlijke en microscopische kenmerken van haren kan tevens worden vastgesteld of het haar van een menselijke of dierlijke donor afkomstig is.

 

Dierlijke herkomst

Alle levende organismen laten biologische sporen achter. Zo ook dieren. Forensicon kan een gevonden biologisch spoor onderzoeken op humane of dierlijke herkomst.

Soortbepaling
Wanneer een onbekende dier- of plantensoort wordt aangetroffen kan onder andere aan de hand van biologische sporen worden bepaald met welke soort men te maken heeft. Soortbepaling kan een rol spelen bij het bepalen van de legaliteit van (het bezit van) dier- of plantensoorten.

Onderzoek naar bloedspatpatronen

Bloedspatpatronen ontstaan wanneer bloed door middel van (zwaarte)kracht op een ondergrond terecht komt. Aan de hand van de locatie en het patroon van de bloedvlekken op een ondergrond kan worden bepaald waar de oorsprong van het bloed zich bevonden heeft op het moment dat het patroon is ontstaan. Onderzoek aan bloedspatpatronen wordt veelvuldig gebruikt bij de reconstructie van incidenten waarbij een bloedspatpatroon is ontstaan.
De deskundigen van Forensicon zijn internationaal erkend als bloedspatpatroonanalist en kunnen (contra-expertise)onderzoek uitvoeren en de mogelijke scenario’s vaststellen die kunnen hebben geleid tot het ontstaan van het bloedspatpatroon.

Identificatie onbekende stoffen

Alle stoffen om ons heen bestaan uit een chemische structuur. Deze structuur bepaalt de eigenschappen van de stof. Met behulp van de chemische structuur kan tevens worden vastgesteld wat voor soort stof het betreft.

De chemische structuur van een onbekende stof leidt tot de identificatie van die stof of tot aanwijzingen over de eigenschappen van de stof.

Betreft dit poeder een verdovend middel? Bezit deze stof bedwelmende eigenschappen? Zit er ‘iets vreemds’ in mijn sap?

 

Onderscheid tussen gelijkende stoffen

Stoffen en materialen die in grote hoeveelheden worden geproduceerd bevatten in hun chemische structuur verschillen tussen productiehoeveelheden. Ook verschillende producenten (merken) van gelijkend materiaal hebben vaak een andere chemische samenstelling. Stoffen van gelijke aard, bevatten vaak toch minieme verschillen die we met onze zintuigen niet direct kunnen waarnemen, maar die wel zichtbaar zijn in de chemische structuur van de stoffen.
Inkten, oliën, benzines, voedingsmiddelen; alle stoffen bevatten minieme verschillen in de chemische structuur.

Met behulp van de chemische structuur kan bijvoorbeeld worden aangetoond of twee teksten met dezelfde inkt zijn geschreven, of benzine van een bepaald tankstation afkomstig is, of dat verf uit een bepaald verfblik komt.

DNA identificatie

In iedere cel van ons lichaam zit DNA opgeslagen. Dit DNA is uniek voor ieder persoon. Uit biologische sporen kan een DNA-profiel van de donor van het spoor worden opgemaakt. Vergelijking van dit DNA-profiel met het DNA-profiel van een bekende donor leidt tot overeenkomst of uitsluiting van de bekende donor als eigenaar van het gevonden spoor.

Het DNA-onderzoek wordt uitgevoerd in een ISO gecertificeerd laboratorium en is bruikbaar in een gerechtelijk traject.

Verwantschapsonderzoek

DNA wordt overgeërfd van de ouders. Hierdoor is het mogelijk om op basis van het DNA-profiel vast te stellen of twee donoren familie van elkaar zijn.
Vader- of moederschapstesten geven uitsluiting over de biologische band tussen ouders en kinderen.

Mitochondriaal DNA
Mitochondriaal DNA is het deel van het DNA dat via de vrouwelijke lijn wordt overgeërfd. Alle vrouwen in dezelfde familiale vrouwelijke lijn bevatten hetzelfde mitochondriaal DNA.

Y-DNA
Het Y-chromosoom in humane cellen komt alleen voor bij mannen. De overerving van het Y-chromosoom en het DNA vindt dus ook alleen plaats in de mannelijke lijn. Onderzoek naar het Y-DNA geeft informatie over een familieband in de mannelijke lijn.

DNA-onderzoek bij dieren

Ook dierlijke organismen bezitten DNA in hun cellen. DNA-onderzoek bij dieren kan zich richten op verwantschap, (erfelijke) ziekten en/of overerfelijke kenmerken.

Ook kan aan de hand van DNA-onderzoek een soortbepaling plaatsvinden. Soortbepaling kan een rol spelen bij het bepalen van de legaliteit van (het bezit van of de handel in) diersoorten. Bijzondere plantensoorten of beschermde diersoorten kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van hun biologisch materiaal. Met behulp van verschillende onderzoeken wordt vastgesteld met welk soort plant of dier men te maken heeft. Ook (verwerkte) delen van planten of dieren kunnen worden onderzocht.
Met behulp van onderzoek naar bijvoorbeeld ivoor, krokodillenhuid en bont levert Forensicon een bijdrage aan de bestrijding van illegale handel in dierproducten.

Data recovery

Gewiste gegevens kunnen worden teruggevonden met behulp van forensisch digitaal onderzoek. Gegevens en afbeeldingen die per ongeluk of met opzet zijn verwijderd, zijn vaak nog onzichtbaar aanwezig op een gegevensdrager nadat ze zijn gewist. Tevens blijven gedeelten van data op een gegevensdrager achter wanneer de informatie al langere tijd geleden is gewist en er inmiddels (veel) andere data op de drager is opgeslagen. Ook gedeelten van data kunnen worden teruggevonden met behulp van datarecovery.

 

Onderzoek aan opslagmedia of digitale apparatuur

Alle handelingen die worden uitgevoerd met behulp van digitale apparatuur laten sporen achter. Deze handelingen kunnen op een later moment worden gereconstrueerd aan de hand van die sporen. Hierbij kunnen de activiteiten van gebruikers van een opslagmedium of digitale apparatuur in kaart worden gebracht.
Wanneer u het vermoeden heeft dat uw medewerkers misbruik maken van door u beschikbaar gestelde apparatuur, kan een reconstructie van de gebruikersactiviteiten voor opheldering zorgen.

 

Onderzoek aan telefoons

De bericht- en belgeschiedenis van een mobiele telefoon (of SIM-kaart) kan worden gereconstrueerd met behulp van forensische onderzoekstechnieken. Niet alleen in het geheugen opgeslagen gegevens, maar ook gewiste of niet meer opvraagbare gegevens kunnen worden teruggevonden met behulp van digitale onderzoekstechnieken.

 

Reconstructie activiteiten

Met behulp van forensisch digitaal onderzoek kunnen uitgevoerde handelingen met digitale apparatuur worden gereconstrueerd.
Veel bedrijven maken gebruik van een eigen netwerk. Op dit netwerk vindt communicatie plaats tussen verschillende gebruikers. Met behulp van een netwerkonderzoek kunnen de communicatie en gebruikersactiviteiten in kaart worden gebracht.

Documentonderzoek

Contracten, leenovereenkomsten, identiteitsbewijzen, reisdocumenten, trouwakten en aanvraagformulieren voor bijvoorbeeld een uitkering zijn voorbeelden van documenten die van grote waarde kunnen zijn voor verschillende personen. Waardevolle documenten worden veelvuldig nagemaakt of vervalst.
Toegevoegde cijfers, nagemaakte handtekeningen, gewijzigde teksten en doorhalingen zijn voorbeelden van manipulaties van documenten. Met behulp van verschillende lichtbronnen en andere technieken stelt Forensicon de authenticiteit van de documenten vast.

 

Waardepapieren

Paspoorten, rijbewijzen, identiteitskaarten en andere waardepapieren bevatten veel kenmerken die de echtheid van het document aantonen. Met behulp van lichtbronnen en betrouwbare referentiebestanden wordt door de Forensisch Document expert, gediplomeerd met de hoogste graad van document expertise binnen Europa, gecontroleerd of al de zichtbare en onzichtbare kenmerken aanwezig zijn en of er kenmerken van vervalsing aanwezig zijn.

 

Herkomstbepaling

Elke printer laat unieke printerkenmerken achter op een document. Door middel van het vergelijken van deze unieke kenmerken wordt bepaald of een geprinte tekst of tekening of een document met een bepaalde printer is gedrukt. Ook kan worden bepaald of twee documenten door eenzelfde printer bedrukt zijn. Indien de mogelijk gebruikte printer beschikbaar is, kan tevens worden onderzocht of deze printer gebruikt is voor het bedrukken van een document.

Stempels bevatten ook unieke kenmerken die kunnen worden onderzocht. Zo kan worden bepaald of een afdruk met een bepaalde stempel is geplaatst.

 

Manipulatie

Aangebrachte wijzigingen in een document kunnen de intentie van het document compleet veranderen. Een veranderd cijfer kan bijvoorbeeld een andere waarde aan een document geven. Met behulp van verschillende lichtbronnen kunnen deze wijzigingen zichtbaar worden gemaakt en de originele tekst of afbeelding op het document worden teruggevonden. Tevens kan doorgestreepte tekst worden gereconstrueerd.

Ook mechanische kenmerken in een document, zoals perforatiegaatjes, nietjes en lijmresten kunnen worden onderzocht.

 

Inktvergelijking

Met verschillende lichtbronnen en chemische analyses kunnen inkten van verschillende documenten of verschillende teksten met elkaar worden vergeleken. Met behulp van dit onderzoek wordt bijvoorbeeld nagegaan of toevoegingen zijn gemaakt aan een origineel document.
Tevens kan de inkt van een tekst of afbeelding – zowel visueel als chemisch – worden vergeleken met de inkt uit een inktpatroon of pen.

 

Inktdatering

Tijdsbepaling aan de hand van inkten is een zeer moeilijk onderzoek. Er zijn zoveel omstandigheden die een rol spelen bij de veroudering van inkt dat een betrouwbare uitspraak wetenschappelijk niet kan worden gedaan.

Onder bepaalde omstandigheden is het wel mogelijk om te onderzoeken of twee teksten op een verschillend tijdstip op een document zijn aangebracht.

 

Doordrukschrift

Wanneer een tekst wordt geschreven terwijl het papier op een ander document ligt, blijft er een indruk op het onderliggende document achter. Met behulp van elektrostatisch onderzoek kan deze ‘doordruk’ zichtbaar worden gemaakt en de originele tekst worden gereconstrueerd. Tevens kan verwijderde potloodtekst worden gereconstrueerd.

Handschriftvergelijking

Handschrift vormt zich voor ieder persoon uniek. Het schrijven van letters en woorden wordt een onbewuste motorische vaardigheid. Hierdoor bevat ieder handschrift kleine variaties in de hoofdvorm van de verschillende letters. De combinatie van deze variaties in een handschrift zijn uniek per persoon.
Met behulp van deze unieke kenmerken kan de schrijver van een tekst worden geïdentificeerd, of kan worden vastgesteld of twee documenten van dezelfde schrijver afkomstig zijn.

 

Handtekeningen

Een handtekening is een bijzondere vorm van handschrift. De ‘tekening van de identiteit’ van de schrijver bestaat niet (altijd) uit hoofdvormen van het Latijnse alfabet. De schrijver creëert zelf een unieke tekening. Dit maakt dat iedere handtekening unieke kenmerken bevat die de schrijver zelf heeft aangebracht en kent. Onderzoek aan de unieke kenmerken in een handtekening leidt tot een uitspraak over de authenticiteit van een geplaatste ondertekening.

 

Graffiti

Graffiti is het maken van teksten of afbeeldingen met behulp van (spuitbus)verf. Wanneer dit wordt gedaan op plaatsen waar dat niet is toegestaan, spreekt men juridisch gezien van vandalisme.
Het onderzoek naar graffiti richt zich op het vinden van aanwijzingen die mede kunnen leiden naar de auteur van de graffiti. Veel ‘graffiti-spuiters’ hebben een eigen manier van graffiti spuiten waarmee ze hun handtekening achterlaten.
Met behulp van onderzoek aan de verf, de inhoud van de teksten of tekeningen en vergelijkend onderzoek worden de kenmerken van de auteur vastgelegd.

Identiteitsdocumenten

In identiteitsdocumenten zijn verschillende echtheidskenmerken opgenomen, die vervalsing moeilijk maken. Vervalsers zijn echter in staat om zeer goed gelijkende identiteitsdocumenten te produceren.

Forensicon onderzoekt identiteitsdocumenten op de aanwezige echtheidskenmerken en op kenmerken van valsheid of vervalsing.
De onderzoekers van Forensicon onderzoeken identiteitsdocumenten uit landen over de hele wereld.

Heeft u een vraag over de echtheid van een identiteitsdocument of is uw identiteitsdocument als vals bestempeld? Vraag een onderzoek aan bij Forensicon.

Merkvervalsing

Merken zijn veel waard. Vervalsing van een merk komt op grote schaal voor. Wanneer een merk met reputatie en waarde is opgebouwd, wil je dat graag beschermen.
Merkvervalsing zorgt voor schade, omdat de namaakproducten vaak van veel slechtere kwaliteit zijn dan de echte merkproducten.

Met verschillende onderzoeken stelt Forensicon vast of een product authentiek of nagemaakt is. Met behulp van de verschillende analyses en de vastgelegde verschillen, kan tevens worden teruggerechercheerd naar de herkomst van de valse producten.
In plaats van alleen de valse producten te verwijderen van de markt, wordt de productie van merkvalse producten aangepakt.

Brandoorzaak

Iedere brand ontstaat door een bepaalde oorzaak; kortsluiting, een ongelukkig gevallen kaars, of kwade opzet. Voor strafrechtelijke en verzekeringstechnische gevolgen is het vaststellen van de oorzaak van een brand zeer belangrijk.

Een onderzoek na een brand richt zich op de oorsprong van de brand, het verloop van de brand en andere aanwijzingen (braaksporen) die kunnen duiden op de oorzaak van de brand.

 

Brandversnellende middelen

Brandversnellende middelen zijn alle middelen die een stimulerend effect hebben op een brand.

Middelen die als ‘brandversnellend’ worden geclassificeerd, komen ook voor in allerlei materialen die aanwezig zijn in woningen, voertuigen en bedrijfspanden (zoals bijvoorbeeld de lijmresten in plafondplaten, een jerrycan benzine in een garage of een fles wasbenzine in een keukenkastje).

Forensicon voert onderzoek uit naar de aanwezigheid van brandversnellende middelen, het soort middel, de rol die het middel heeft gespeeld bij het brandverloop en de waarschijnlijkheid dat het middel bewust is verspreid of aangebracht ter versterking van de brand.

Profielsporen

Materialen zoals schoenen en banden bevatten een profiel waardoor de grip op de ondergrond beter wordt. Door gebruik slijt het profiel op een unieke wijze af. Profielen blijven achter als indruk op een vervormbare ondergrond, of als afdruk wanneer het profiel wordt ‘gestempeld’ op een onvervormbare ondergrond.

De profielen die achterblijven kunnen iets zeggen over de herkomst van het spoor. Tevens kunnen de unieke slijtagesporen worden gebruikt om een schoen of band te identificeren als donor van het spoor.

Plotseling overlijden

Wanneer een persoon plotseling komt te overlijden (door onbekende oorzaak of door ongeluk of misdrijf), blijven er voor de achterblijvers veel vragen over. Aan de hand van de materialen die de betrokkene heeft achtergelaten, reconstrueert Forensicon de laatste handelingen in bijvoorbeeld de woning of het voertuig van de betrokkene. Was hij/zij alleen? Zijn er signalen die duiden op gedrag dat geheel niet bij de betrokkene past?

Een politieonderzoek richt zich op het moment en de oorzaak van overlijden. Voor achterblijvers is de totstandkoming echter ook zeer van belang voor begrip en verwerking. Forensicon neemt uw onzekerheden weg door gedegen onderzoek, waarbij een reconstructie wordt gemaakt van alle gedragingen en handelingen van alle betrokkenen in de laatste (door u vast te stellen) periode.

Totstandkoming incident

Wanneer u of een dierbare betrokken raakt bij een incident, zoals bijvoorbeeld (zinloos) geweld, een verkeersongeval, of een andere plotselinge situatie, wordt vaak de vraag gesteld: ‘Waarom?’

Deze vraag is moeilijk – zo niet onmogelijk – te beantwoorden. Begrip van de totstandkoming van het incident, van alle oorzaken die gezamenlijk hebben geleid tot het incident leidt echter wel tot begrip en berusting bij de betrokkenen.

Forensicon voert onderzoek uit naar alle factoren die mede hebben geleid tot de totstandkoming van het incident. De waaromvraag wordt hiermee niet altijd beantwoord, maar veel betrokkenen vinden rust wanneer er meer zekerheid is omtrent het voorval.

Referentiemateriaal

Bijna al het forensisch onderzoek is gebaseerd op de vergelijking van een gevonden materiaal of spoor met een materiaal van bekende herkomst.
Forensicon stelt referentiemateriaal veilig volgens de geldende normen en binnen de geldende privacyvoorwaarden.

Referentiemateriaal kan tevens preventief worden veiliggesteld. Wanneer u de vingerafdrukken van uw medewerkers of familie reeds hebt laten vastleggen, is dit materiaal direct beschikbaar op het moment dat na een incident sporen worden gevonden.

Sporenonderzoek op locatie

Alle handelingen laten sporen na. Deze sporen blijven achter na een incident, na een misdrijf en na natuurlijke dagelijkse handelingen. Wanneer er een incident is voorgevallen, blijven op de locatie vele sporen achter die iets zeggen over het incident, de wijze waarop is gehandeld en de personen die hierbij betrokken waren.

De sporenonderzoekers van Forensicon voeren een geheel locatieonderzoek uit, waarbij de aanwezige sporen worden veiliggesteld en vervolgens kunnen worden onderzocht om uw vragen te beantwoorden.
Ook als contra- of aanvullend onderzoek, kan Forensicon een locatie-onderzoek instellen, nadat een andere onderzoekspartij haar onderzoek heeft afgerond.

 

Verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude is een groot maatschappelijk probleem. Veelvuldig wordt een incident in scene gezet of een schade toegekend aan een leugen. Dit alles met doel om via de verzekering een vergoeding te ontvangen. De onderzoekers van Forensicon voeren ten behoeve van de verzekeringsmaatschappij of de verzekerde een onderzoek uit op locatie om hiermee de (mogelijke) toedracht te kunnen vaststellen.

Klopt het verhaal van de verzekerde? Zijn er sporen die wijzen op een geënsceneerde situatie?

De verzekeraar denkt dat ik hem oplicht, kunnen jullie nog een onderzoek doen?

Ook als er inmiddels enkele weken verstreken zijn sinds het incident, is het nog mogelijk om sporen te vinden. Zelfs als de schade al (deels) gerepareerd is zijn er nog mogelijkheden om onderzoek te doen.

 

Toedracht schade

Wanneer er schade is toegebracht aan uw eigendommen, wilt u natuurlijk weten hoe deze schade is ontstaan en wie ervoor verantwoordelijk is. Van een deuk in uw auto tot vandalisme in uw tuin; alle vormen van schade laten sporen achter van de toedracht en de dader.

Forensicon zoekt naar deze sporen en geeft u informatie over de wijze waarop uw schade is ontstaan. Wanneer de oorzaak is vastgesteld kan u wellicht de schade laten vergoeden door een verzekeringsmaatschappij.

 

Reconstructie

Wanneer zich een incident heeft voorgedaan, blijven er vele vragen over. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe kunnen we dit voorkomen in de toekomst? Wie was hierbij betrokken?

Al deze vragen kunnen worden beantwoord wanneer het incident wordt gereconstrueerd. Aan de hand van een onderzoek op de incidentlocatie en informatie van alle betrokkenen, wordt het gehele incident van begin tot eind gereconstrueerd.

Forensicon zet alle opsporingsmethoden en wetenschappelijke technieken in om vast te leggen wat er is gebeurd. Met deze wetenschap ontstaat begrip, waarmee vervolgens stappen kunnen worden gezet om weer verder te gaan.

Spraakanalyse

Spraak komt tot stand door verschillende factoren. Fysieke factoren zoals o.a. de grootte van de keelholte en mondholte en het gebruik verschillende organen, creëren het stemgeluid van een persoon.
Doordat spreken al op jonge leeftijd is geleerd, en het een automatische vaardigheid is geworden, kan een stem slechts zeer beperkt worden gemanipuleerd door de spreker.
Dit maakt dat onderzoek naar stemgeluid zeer betrouwbaar is.

Wanneer de (niet-hoorbare) unieke kenmerken van een stem in kaart worden gebracht, kunnen deze worden vergeleken met de kenmerken die in een spraakfragment aanwezig zijn.
Op deze wijze kan worden onderzocht of een persoon het geluid op het spraakfragment kán hebben geproduceerd. Een negatief resultaat betekent dat de persoon fysiek gezien het geluid niet kan produceren en dus nooit de spreker van het fragment kan zijn.

Spraakanalyse kan een belangrijk onderzoek zijn bij het vaststellen van de identiteit van de spreker op een voicemailbericht, bij de acceptatie van een telefonische verkoop, of op een ander audio-fragment.

Toxicologie

Wanneer ‘vreemde stoffen’ in een lichaam terecht komen, hebben deze effect op de gezondheidstoestand van de betrokken persoon. De symptomen die iemand ondervindt, kunnen soms moeilijk te duiden zijn. Een persoon ervaart verschijnselen en weet soms niet waar deze door zijn ontstaan.

Aanwezigheid van toxische stoffen in een lichaam

De toxicologen van Forensicon onderzoeken lichaams(vloei)stoffen of haren op de aanwezigheid van toxicologische stoffen. Hiermee kan soms de inname van een lichaamsvreemde stof worden aangetoond.

Met behulp van chemische analyses worden de lichaamsvreemde stoffen aangetoond, zowel in hun pure vorm als in de vorm van afbraakproducten die achterblijven wanneer de stoffen door het lichaam zijn verwerkt.
Heeft iemand drugs gebruikt? Heeft deze persoon een overdosis medicijnen ingenomen? Ben ik (onbewust) in de afgelopen periode toxische stoffen toegediend? Al deze vragen kunnen worden beantwoord met behulp van toxicologisch onderzoek.

Toxische stoffen in producten

Ook kan de toxiciteit van een stof worden bepaald. Wanneer het vermoeden bestaat dat een stof of vloeistof producten bevat die mogelijk giftig zijn voor de mens, kan de stof worden onderzocht en worden vastgesteld of inname nadelige gevolgen voor het lichaam kunnen hebben.

Bevat dit (voedings)middel toxische stoffen?

Verdovende middelen

In Nederland worden ‘verdovende middelen’ gereguleerd middels de Opiumwet. Het gedoogbeleid in Nederland zorgt echter voor bijzondere situaties met betrekking tot softdrugs.

Identificatie middelen

Met behulp van verschillende chemische onderzoeken wordt de identiteit van een onbekende stof vastgesteld.
Maar ook de hulpstoffen in verdovende middelen kunnen worden onderzocht. Hiermee kan een uitspraak worden gedaan over de gemeenschappelijke herkomst van twee samples. Onderzoek naar de herkomst van verdovende middelen kan leiden tot de bron van de productie.

 

Verdovende middelen in andere producten

Wanneer iemand een ander verdovende middelen wilt toedienen, wordt dit vaak met behulp van dranken of voeding gedaan. Met verschillende testen kan worden aangetoond of een verdovend middel aanwezig is in een product.
Zowel het aantonen van de aanwezigheid als het vaststellen van de hoeveelheid aanwezige stof, behoort tot de mogelijkheden.

 

Onderzoek in scholen, bedrijven, openbare ruimten en koffers en tassen

Verdovende middelen laten resten achter. Wanneer op een locatie (kluisjes in een school of bedrijf, (openbare) toiletten, of in rugzakken, koffers of andere tassen) verdovende middelen aanwezig zijn geweest, kan dit worden aangetoond met behulp van snelle tests die op locatie kunnen worden uitgevoerd.
Een regelmatige controle geeft u inzicht in de gebeurtenissen in uw school of bedrijf.

 

Drugsgebruik bij medewerkers

Drugsgebruik of ‘onder invloed zijn’ op de werkvloer is zeer schadelijk en kan in sommige beroepsgroepen erg gevaarlijk zijn. Denk aan medewerkers in de chemische industrie, taxichauffeurs en treinmachinisten. Als werkgever kan u uw medewerkers vragen mee te werken aan een verdovende-middelentest.

Medewerkers van Forensicon nemen de test af en bespreken de resultaten met uw medewerkers. Hiermee bewaart u de relatie tussen uzelf als werkgever en uw medewerkers. Mocht een medewerker een plausibele verklaring hebben voor een positief testresultaat (bijvoorbeeld medicijngebruik), dan controleert Forensicon deze verklaring en blijft de privacy van de medewerker bewaard.

Verkeersongevallen

Wanneer een ongeluk heeft plaatsgevonden in het verkeer, begint het proces van de afhandeling van de schade. Naast blikschade bestaat er soms ook letselschade. Het reconstrueren van het ongeval en het vaststellen van de verantwoordelijke is dan van groot belang. Wie gaat de schade vergoeden?

De verkeersongevallenanalist van Forensicon reconstrueert de gebeurtenis aan de hand van de sporen op de voertuigen en de ongeval-locatie.
Ook worden de verklaringen van betrokkenen en getuigen getoetst aan de hand van de situatie.

Met behulp van de inzet van een verkeersongevallenanalist in combinatie met verschillende deskundigen worden alle vragen met betrekking tot verkeersongevallen beantwoord:
Wie was de bestuurder van dit voertuig?
Welke snelheid had dit voertuig op het moment van het ongeval?

Zowel voor mogelijkheden tot vervolging, voor verzekeringsmaatschappijen als voor verzekerden voert Forensicon onderzoek uit naar verkeersongevallen.

Zichtbaar maken aanwezige afdrukken

Vingerafdrukken blijven achter op ieder oppervlak dat wordt aangeraakt met de vingertoppen. In de meeste gevallen bestaat de achtergebleven vingerafdruk uit (onzichtbaar) vet en zweet.

Met verschillende methoden kunnen deze afdrukken zichtbaar worden gemaakt. Forensicon stelt vingerafdrukken op iedere ondergrond veilig met behulp van verschillende mechanische of chemische methoden. Gevonden afdrukken kunnen worden vergeleken met de afdrukken van een bekend persoon. Vergelijking tussen afdrukken kan leiden tot de identificatie van de donor van het gevonden afdrukspoor.

Ook handpalmafdrukken en voetzoolafdrukken worden onderzocht bij Forensicon.

Referentiebestand

Ter vergelijking, dient een referentiebestand te worden vastgelegd. Gevonden sporen worden vergeleken met referentieafdrukken van een bekende donor. Forensicon legt de referentieafdrukken vast met behulp van 3D digitale apparatuur. Een volledig afdrukbeeld van hoge kwaliteit garandeert een goed bestand ter vergelijking met een aangetroffen spoor.

Werktuigsporen

Wanneer iemand een hulpmiddel gebruikt om schade aan te richten, blijven sporen achter van het gebruikte werktuig of wapen.
De achtergebleven schadesporen worden in kaart gebracht. Vervolgens wordt onderzocht welk soort werktuig of wapen de schade heeft veroorzaakt. Ook kan worden vastgesteld of een werktuig of wapen is gebruikt om de schade te veroorzaken. In bepaalde situaties kan een uitspraak worden gedaan over het merk en type werktuig dat is gebruikt.

Door gebruik en slijtage ontstaan unieke sporen op werktuigen. Vergelijking op basis van deze unieke gebruiks- en slijtagesporen kunnen een overeenkomst opleveren tussen een werktuig en een beschadiging op een ondergrond of voorwerp.

Met behulp van een reconstructie van het gebruikte voorwerp, kan de oorzaak voor schade worden gevonden en soms een eigenaar van een voorwerp aan een veroorzaakte schade worden gelinkt.

Wapens

Onderzoek aan (vuur)wapens kan zich richten op de deugdelijkheid van het wapen, gebreken en/of storingen aan het wapen. Onderzoek naar de werking van het wapen kan aanwijzingen opleveren die van belang zijn voor de reconstructie van een gebeurtenis.

Tevens kan onderzoek aan een vuurwapen zich richten op de unieke kenmerken van en aan het vuurwapen waarmee het type wapen kan worden geïdentificeerd (systeemsporen). Deze unieke kenmerken laten hun sporen achter op de (verschoten) munitie. Aan de hand van deze sporen en de sporen op de verschoten munitie kan worden aangetoond of een projectiel of huls afkomstig is uit een specifiek wapen (microsporen).

 

Munitie

Er zijn veel verschillende soorten munitie. Een wapen kan ook verschillende soorten munitie van hetzelfde kaliber verschieten. Elke munitie bezit bepaalde kenmerken waarmee de herkomst van de munitie kan worden onderzocht.

Wanneer een projectiel wordt verschoten blijven unieke sporen van het wapen achter op het projectiel en de huls. Aan de hand van deze sporen en de sporen op een vuurwapen kan worden aangetoond of een projectiel of huls afkomstig is uit een specifiek wapen.

 

Schotresten

Wanneer een vuurwapen wordt afgevuurd, komen er schotresten vrij bij de mond van het vuurwapen. Deze schotresten verspreiden zich over de directe omgeving en zetten zich af tegen onder andere de handen en kleding van de schutter. Schotresten kunnen zich ook afzetten tegen andere materialen en oppervlakken die zich dicht in de buurt van het vuurwapen op het moment van afvuren bevonden. Onderzoek naar de aanwezigheid van deze schotresten kan behulpzaam zijn bij het reconstrueren van een schietincident.

Aan de hand van eventueel aanwezige metaaldeeltjes in schotresten kan het type munitie in sommige gevallen worden onderscheiden. Dit onderzoek kan aanwijzingen opleveren die van belang zijn voor een reconstructie van de gebeurtenissen.

 

Ballistiek

Het gedrag van een afgevuurd projectiel na het moment van afvuren, wordt ballistiek genoemd. Hieronder valt ook het effect dat een projectiel heeft op het doelwit. De effecten die beoogd worden in bijvoorbeeld de jacht, worden beïnvloed door onder andere de gebruikte munitie, het wapen, de (weers)omstandigheden en de afstand van het wapen tot het doelwit. Forensicon kan onderzoek uitvoeren naar de beste combinatie van wapen, munitie en afstand en een advies geven over de effecten van (weers)omstandigheden wanneer iemand jaagt op een specifiek doel.

Vraag direct om vrijblijvend advies

Lees ook onze Privacyverklaring